• Ngành: Y tế
  • Năm thực hiện: 2017
  • Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam
  • Quy mô: SMEs
  • Nội dung công việc: Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi

  • Ngành: Y tế, thảo dược
  • Năm thực hiện: 2018 - hiện tại
  • Địa điểm: Việt Nam
  • Quy mô: SMEs
  • Nội dung công việc: Nghiên cứu, triển khai mô hình kinh doanh, xây dựng kênh phân phố