Dịch vụ của CNV Consulting

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu ngành, phân tích đánh giá rủi ro đầu tư
 • Hỗ trợ kết nối với Cơ quan Chính quyền, Bộ ngành, và các tổ chức liên quan
 • Tư vấn thủ tục đầu tư, xin giấy phép đầu tư, giấy phép chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng tại Việt Nam
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhân sự cấp cao và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu thị trường, tiền khả thi dự án

 • Nghiên cứu thị trường và đánh giá các cơ hội thâm nhập thị trường
 • Phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư
 • Tư vấn lập dự án đầu tư cho mục đích xin chủ trương đầu tư
 • Tư vấn lập kế hoạch thâm nhập thị trường, phân tích chuỗi giá trị thị trường và chiến lược tăng trưởng doanh thu.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp, M&A, pháp lý đầu tư

 • Lập mô hình tài chính và phân tích hiệu quả đầu tư
 • Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ mời chào nhà đầu tư phục vụ mục đích huy động vốn
 • Tư vấn xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ tiếp cận vốn vay
 • Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch đầu tư: Thẩm định chi tiết, định giá, đàm phán, cấu trúc, xúc tiến và hoàn thành giao dịch đầu tư
 • Tư vấn định giá, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thủ tục xin chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư và chấp thuận phê duyệt khác

Tư vấn hệ thống quản trị, hồ sơ tiếp thị doanh nghiệp SMEs

 • Tư vấn hệ thống quản trị nội bộ phù hợp cho doanh nghiệp
 • Tư vấn chiến lược Branding, Marketing, Xây dựng hồ sơ tiếp thị doanh nghiệp (Company’s Profile)
 • Xây dựng hồ sơ tiếp thị dự án cho doanh nghiệp