Trung tâm Thương Mại LEE DEPARTMENT

Mô tả dự án

Trung tâm Thương Mại LEE DEPARTMENT

  • Lĩnh vực: BĐS Thương mại
  • Năm: 2016-2018
  • Mô hình tài chính
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Bán hàng & marketing
  • Hoạt động

Hotline: ‭0908 281 889