KHU CÔNG NGHIỆP ANZONE

Mô tả dự án

KHU CÔNG NGHIỆP ANZONE

  • Lĩnh vực: Bất động sản công nghiệp
  • Năm: 2015-2016
  • Nghiên cứu thị trường
  • Mô hình tài chính
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Tài liệu mời chào nhà đầu tư

Hotline: ‭0908 281 889