• Ngành: Khác
  • Năm thực hiện: 2023 - hiện tại
  • Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam
  • Quy mô: ~3.4 ha
  • Nội dung công việc: Tư vấn Tài chính, M&A